17-11-08

Belgisch Guantanamo: Open Brief aan justitieminister Vandeurzen


Liegt justitieminister Vandeurzen ?

EedafleggingKoning.610x-3

Minister Jo Vandeurzen
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Klachten gevangenen

Ik wacht nog altijd op Uw antwoord op mijn aangetekende brief van 30.5.2008 waarvan U mij alleen de rode kaart als bewijs van ontvangst terugstuurde.
Tijdens een telefonisch onderhoud liet Uw kabinetsmedewerker mij verstaan dat deze brief wellicht verloren was gegaan of 'ergens bij de kabinetschef was blijven liggen'.
Een andere kabinetsmedewerker beloofde dat er op deze brief waarin ik ondermeer de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van onze medewerker Marcel Vervloesem en de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven van Turnhout en Antwerpen aankaartte, zou beantwoord worden.
Ik heb echter nog altijd geen antwoord gezien.

Ik zou bij deze ook een klacht willen indienen in verband met de schending van de rechten van de gevangenen in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

Op 31 oktober 2008 diende Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven ten gevolge van een wekenlang tekort aan medische verzorging, meer dood dan levend door de MUG-diensten naar de spoeddienst van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout gebracht te worden waar men 6 uur tijd nodig had om hem met allerlei toestellen en een hartmachine terug tot leven te wekken. Alhoewel hij nog maar pas van de hartmachine was losgekoppeld en zijn suikerspiegel op 2 en 3 november jl. slechts op 48 stond, werd hij 4 november jl. reeds in het allergrootste geheim (zelfs zijn dochter werd er niet van op de hoogte gebracht) naar de gevangenis van Brugge getransporteerd waar hij in eenzelfde situatie is terechtgekomen als deze van voor zijn ziekenhuisopname.
Het verschil tussen toen en nu is alleen dat hij nog meer vocht in zijn benen en voeten heeft gekregen en dat twee lekkende hartkleppen, een operatie (die hij misschien niet overleven zal) noodzakelijk maken.
Om hem nog wat op te peppen voor hij geopereerd wordt, heeft directice Els De Loof bovendien een negatief rapport over hem opgemaakt zodat hij zijn recht op verlofdagen is kwijtgespeeld en niet naar de doop van zijn kleinzoontje Yaro kan gaan.
Al zijn briefwisseling wordt bijna geblokkeerd op dit ogenblik en zelfs aangetekende brieven blijken te worden achtergehouden terwijl de Wet inzake de rechten van de gevangenen en het gevangenisreglement van Brugge duidelijk stellen dat iedere gevangene het recht op briefwisseling heeft. Men kan zich afvragen waarom deze wetten en reglementen werden opgesteld.
Om hem nog zieker te maken, heeft men ervoor gezorgd dat al zijn persoonlijke spullen (foto's, brieven, kleding, gerief, schrijfmachine, papier, postzegels enz.) zich nog steeds in de gevangenis van Turnhout bevinden.
Men wil hem door die zogezegde administratieve vergetelheden ook volledig isoleren en radeloos maken. Vandaar dat men ook het geld op zijn rekening in de gevangenis van Turnhout nog altijd niet overgeschreven heeft op zijn (lege) rekening van de gevangenis van Brugge.
Marcel kan zich hierdoor zelfs geen appeltje of appelsientje aanschaffen, kan zich geen enkele ontspanning (TV) veroorloven, heeft nog slechts 1 Euro om te telefoneren en kan geen brieven meer beantwoorden enz.
Doordat ook zijn gezondheidstoestand steeds uitzichtlozer wordt, is men er op die wijze in geslaagd om zijn leven tot een hel te maken. Vandaar dat hij euthanasie heeft aangevraagd.
Ik neem aan dat het behandelen van gevangenen op een dusdanige wijze dat ze genoodzaakt worden om euthanasie aan te vragen geen deel uitmaakt van Uw hervormingsplannen inzake justitie en van Uw christen-democratische visie waarbij U de 'mens centraal stelt binnen justitie'.

Ik schreef enkele dagen geleden een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar een gedetineerde in de gevangenis van Turnhout omdat deze mij vroeg om hem te komen bezoeken. De man heeft mijn brief nog altijd niet aangekregen zodat hij geen toelating tot bezoek kan vragen.
Weer een andere gedetineerde in de gevangenis van Turnhout die 14 dagen in voorarrest zit, heeft dringend insuline voor zijn suikerziekte nodig maar die krijgt hij niet terwijl de Wet Borginon zegt dat de gevangene, op gebied van gezondheidszorg, dezelfde rechten heeft als 'buiten'.

U bent ongetwijfeld van het hoge aantal zelfmoorden en sterfgevallen in onze gevangenissen op de hoogte.
Is het misschien de bedoeling om van van onze belgische gevangenissen moderne democratische uitroeingskampen te maken ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85


De Standaard, zondag 16 november 2008 | Bron: belga
Vandeurzen reageert verbijsterd op berichten over 'Belgisch Guantanamo'

Belga

Volgens minister van Justitie Jo Vandeurzen klopt het verhaal dat gangster Ashraf Sekkaki ophangt over de situatie in de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheidsmaatregelen in de gevangenis van Brugge (AIBV) langs geen kanten. Hij zegt "met verbijstering" het verhaal in De Morgen te hebben gelezen. Via een aantal brieven van Sekkaki schetste De Morgen afgelopen weekend de situatie in AIBV van Brugge.
Sekkaki heeft het daarbij over "het Belgische Guantanamo". "In de Middeleeuwen gooiden ze mensen zoals ik in een vergeetput. Nu gebeurt hetzelfde, alleen kom je niet om van honger en dorst. Ik voel me als in een lab waar men eens wil testen hoe ver men kan gaan", klonk het.

Volgens Vandeurzen getuigt de situatieschets van kwade trouw en wordt met de werkelijkheid een loopje genomen. "De tekst is onheus en kwetsend ten aanzien van het personeel en de gedetineerden van de afdeling, bevat een onderhuidse geheel onterechte aantijging ten aanzien van de directeur-generaal van het gevangeniswezen, en geeft een zeer onvolledig en daardoor onjuist beeld van het penitentiaire beleid", stelt hij zondag in een mededeling, die ook in naam van het personeel en de directie van de AIBV en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen werd verstuurd.

Vandeurzen wijst erop dat de AIBV sinds juni dit jaar bestaat en er is voor gedetineerden die aanhoudende, extreme gedragsproblemen stellen en die personeelsleden en/of medegedetineerden agresseren. Er is plaats voor 10 gedetineerden. Een gelijkaardige afdeling bestaat ook in de gevangenis van Lantin, waar 12 gedetineerden kunnen verblijven.

De gevangenen volgen er een geïndividualiseerd regime dat zeer strikt en gestructureerd is. Bedoeling is dat ze na verloop van tijd overstappen naar een normaal gevangenisregime. De maximale verblijfsduur bedraagt 6 maanden, maar is verlengbaar.

Volgens de CD&V-minister blijkt uit de ervaringen van de eerste zes maanden dat de aanpak zijn vruchten afwerpt. Op de afdeling zijn er nog geen ernstige incidenten geweest en bij de meeste gedetineerden is een merkbare verbetering vast te stellen in de omgang met het personeel, klinkt het.

Vandeurzen beklemtoont ook nog dat de gevangenen een traject volgen dat bestaat uit vier fases. Het personeel doet daarbij een beroep op de medewerking van de gedetineerden. Op de afdeling zijn overigens dag en nacht zorg- en bewakingsequipes aanwezig.

Het klopt volgens de minister ook niet dat contact met de buitenwereld verboden is. "Een gedetineerde kan in AIVB op verschillende manieren contact hebben met de buitenwereld. Bezoek, briefwisseling en telefoonregeling zijn duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement van de afdeling".

Volgens Vandeurzen is Sekkaki ondertussen overgeschakeld naar een soepeler regime. Hij doet geregeld aan sport, belt dagelijks naar zijn moeder, kan zijn advocaten contacteren en mag bezoek ontvangen.

"We kunnen begrijpen dat een gedetineerde gefrustreerd is omwille van zijn plaatsing op een toch bijzondere afdeling, waar de contacten met andere gedetineerden vrij beperkt zijn. We betreuren evenwel zeer dat een journalist louter op basis van gratuite beweringen van een gedetineerde en zonder zijn informatie te checken een afdeling en vooral het personeel dat er werkt en zelfs zijn mede-gedetineerden in diskrediet brengt en daar geen verantwoording over moet afleggen", besluit Vandeurzen.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10 - Rue Faider 10
1060 Sint-Gillis - 1060 Saint-Gilles
België - Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

De commentaren zijn gesloten.