21-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 17de dag


De internationale gemeenschap mag niet langer toekijken

Rights.mail-3PotenAFMarcel.mail-3

Zestien dagen na zijn opsluiting kreeg de Werkgroep Morkhoven in een spoedbericht dat haar vandaag werd toegezonden, eindelijk de toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Dit is een stapje in de goede richting maar dit lost de zaak niet op.
Marcel moet onmiddellijk vrijgelaten worden !

Wat hebben de Werkgroep Morkhoven en de ouders van de misbruikte kinderen eraan als Marcel Vervloesem één van de volgende dagen in de gevangenis van Brugge overlijdt en zij hem daar mogen gaan bezoeken ?

Waarom nodigt men ons niet rechtsstreeks voor zijn begrafenis uit ?

Hierbij volgt onze volgende omzendbrief.

INTERNATIONALE GEMEENSCHAP MAG NIET LANGER TOEKIJKEN

Brussel, 21.9.2008 - Vandaag begint Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge aan zijn 17de dorst- en hongerstakingsdag (Hij drinkt weliswaar sinds een 10-tal dagen 4 kopjes kraantjeswater per dag maar dat is, in geval van een hongerstaking, verre van voldoende om te overleven).

De Werkgroep Morkhoven die Marcel Vervloesem als een politieke gevangene en gewetensgevangene beschouwt, vreest voor zijn leven omdat hij ieder ogenblik in een diabetische coma kan vallen of aan een hartstilstand kan overlijden.

Zij roept de internationale gemeenschap op, om rekening houdende met de europese en internationale verdragen die België mee ondertekende, de onmiddellijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem bij de Belgische regering te bepleiten.

De Belgische autoriteiten weten dat de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie nooit onderzocht werd en dat men Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door middel van een aantal inééngestoken verhaaltjes en klachtjes en een gemediatiseerd megaproces, gedurende 10 jaar lang criminaliseerde.

De Belgische autoriteiten weten ook dat:

- de Hoge Raad voor de Justitie de diefstallen van de ontlastende stukken uit het dossier van Marcel Vervloesem schriftelijk bevestigde
- de Hoge Raad voor de Justitie de diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, schriftelijk bevestigde nadat de Antwerpse advocaat-generaal/openbare aanklager Mark Tack de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel' noemde
- justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) van deze diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout op de hoogte is maar schriftelijk verklaarde dat hij zich 'niet kan mengen in gerechtelijke procedures' (terwijl er bij diefstallen van 'gerechtelijke procedures' geen sprake is)
- justitieminister Vandeurzen de klachtbrief van de heer Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven aangaande deze diefstallen enkel doorstuurde naar de procureur-generaal te Antwerpen
- justitieminister Vandeurzen de aangetekende brief met rode antwoordkaart van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 3 juni 2008 aangaande deze diefstallen en de talrijke gerechtelijke onregelmatigheden, niet beantwoord heeft
- de procureur-generaal in Antwerpen onbevoegd is om deze zaak binnen zijn eigen magistratuur te onderzoeken
- de procureur-generaal in Antwerpen geen initiatief nam waardoor Marcel Vervloesem door de veroordeling op basis van een ondermeer onvolledig dossier, in de gevangenis van Brugge dreigt te overlijden
- ex-justitieminister Laurette Onkelinx de vraag van Ecolo-senator Zoé Genot aangaande de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort niet wenste te beantwoorden nadat het gerecht van Turnhout haar wijsmaakte dat het 'enkel een individueel dossier' betrof
- het rapport van de federale politie spreekt over 88.539 unieke foto's van kinderen (en baby's) op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort
- op deze foto's niet alleen verkrachte of gefolterde kinderen en baby's te zien zijn maar men er ook een meisje op aantreft dat op een gewelddadige manier om het leven kwam
- de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op naam van de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem waarvan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers op 23.10.2006 een afschrift kreeg, nooit werden onderzocht
- deze kindermisbruikende hoofdaanklager zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd aangesteld
- er nooit een onderzoek werd gevoerd naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort terwijl de procureur van het gerecht te Turnhout dit 3 jaar geleden in een interview met de krant Het Laatste Nieuws beloofde
- de destijds in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot, de zaak rond deze jeugdmagistraat door middel van zijn schriftelijke verklaring dat deze magistraat een zekere 'Marcel Danze uit Charleroi' was, dichtdekte
- er op het hof van beroep te Antwerpen een apart dossier werd opgemaakt waarin alle gevoelige stukken van de kinderpornozaak Zandvoort werden weggestoken
- de advocaten van Marcel Vervloesem geen inzage kregen in dit zogenaamd administratief dossier
- Marcel Vervloesem enkele maanden geleden per aangetekende brief aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois nog inzage en kopijname vroeg van dit 'administratief' dossier maar geen antwoord ontving
- dat rechter-voorzitter G. Van Craen van het hof van beroep van Antwerpen die Marcel Vervloesem tot 4 jaar gevangenis veroordeelde, niet onpartijdig kon zijn omdat hij ook de rechter was in de zaak Good Engels, de Antwerpse kinderkliniek waarrond de Werkgroep Morkhoven actie voerde en die de Werkgroep op het spoor bracht van het kinderpornonetwerk Temse-Madeira-Zandvoort
- Marcel Vervloesem door middel van het gerechtelijk vonnis te Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd
- Marcel Vervloesem twee jaar geleden één van zijn aanklagers dagvaardde maar dat het gerecht van Turnhout de dagvaarding nog altijd niet op de rol inschreef zodat de gedaagde nog altijd niet opgeroepen werd
- Marcel Vervloesem een half jaar geleden een klacht met burgerlijke partijstelling tegen X bij de rechter te Turnhout neerlegde maar dat er geen gevolg aan deze klacht werd gegeven
- Marcel Vervloesem door zijn advocaat een spoedprocedure bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg liet inleiden en dat de Belgische Staat op verschillende vlakken dreigt veroordeeld te worden
- de medische dienst van de gevangenis van Turnhout reeds in 2005 kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem vaststelde maar zij deze zaak niet opvolgde zodat Marcel Vervloesem begin dit jaar aan kanker diende geopereerd te worden
- Marcel Vervloesem een zware hartoperatie onderging, aan een ernstige suikerziekte lijdt en kanker heeft
- men Marcel Vervloesem, niettegenstaande men maar al te goed op de hoogte is van al de voornoemde gegevens, in de gevangenis opsloot
- men het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) schendt door zwaar zieke personen in de gevangenis op te sluiten
- het in de gevangenis steken van zwaar zieke personen geen middel is om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan
- het parket-generaal te Antwerpen door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, via een aangetekend schrijven van de gezondheidstoestand en de zogoed als niet bestaande overlevingskansen van Marcel Vervloesem in de gevangenis, op de hoogte werd gebracht
- justitie besloten heeft om het dossier Zandvoort af te sluiten en de kinderporno-cd-roms te vernietigen van zodra Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge moest overlijden
- het laten overlijden van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge terwijl men de kindermisbruikers en dieven nooit opspoorde en vervolgde, een misdaad is waarvoor de Belgische Staat en justitieminister Vandeurzen zullen moeten opdraaien
- deze zaak door de Europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties en talrijke kinderrechtenorganisaties, aandachtig opgevolgd wordt
- het positief imago dat België na de zaak Dutroux via Child Focus opbouwde, met de dood van Marcel Vervloesem en het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort zal vernietigd worden
- de Belgische Staat met de dood van Marcel Vervloesem elke credibiliteit inzake haar justitie en de bestrijding van kindermisbruiken zal verliezen
- er vragen gesteld zullen worden omtrent de betrokkenheid van het Belgische Koningshuis in deze zaak omdat het Belgische Koningshuis de diefstal van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen niet eens in vraag stelde en zij de minister van justitie zelfs niet heeft gevraagd waar de 7 cd-roms die de Belgische Koning voor 'onderzoek' liet overmaken, gebleven zijn
- Marcel Vervloesem 16 dagen lang geisoleerd werd en in de gevangenis geen bezoek mocht ontvangen van de Werkgroep Morkhoven en de ouders van misbruikte kinderen
- de briefwisseling van en naar Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven deels geblokkeerd wordt
- Marcel Vervloesem zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd
- tijdens deze hoorzitting ter sprake kwam dat de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie nooit onderzocht werd en de Belgische justitie uitsluitend belastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem opvroeg om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten
- Marcel Vervloesem niet alleen werd veroordeeld op basis van een onvolledig dossier (diefstal van ontlastende stukken) maar men ook documenten gebruikte waarvoor Marcel Vervloesem door de Nederlandse justitie werd vrijgesproken
- het College van procureurs-generaal in Den Haag momenteel een rapport opmaakt over deze hoorzitting maar men door Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge te laten overlijden, wil voorkomen dat dit rapport er tijdig komt
- de justitieminister de politieke verantwoordelijkheid in deze zaak van zich probeert af te schuiven en de 'scheiding der machten' misbruikt om de diefstallen op de gerechtshoven die, zoals gezegd niets met 'gerechtelijke procedures' hebben te maken, dicht te dekken
- de minister met het dichtdekken van de diefstallen ook de kindermisbruikers uit de zaak Zandvoort beschermt. Het zijn deze kindermisbruikers immers die er baat bij hadden om de 7 kinderporno-cd-roms en de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem op de gerechtshoven te doen verdwijnen
- medische experten vaststelden dat Marcel Vervloesem in 2005 impotent was en de hem in 2005 ten laste gelegde 'verkrachtingen' niet kon gepleegd hebben
- Marcel Vervloesem aan een leugendetector werd onderworpen waaruit bleek dat hij de waarheid had gesproken maar dat er in het vonnis over de resultaten van die leugendetectortest niet werd gesproken
- De Turnhoutse rechter-voorzitter F. Caers, na 8 jaar besloot om ook de aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen maar dat deze op verzoek van de openbare aanklager Peter Vander Flaasch van het gerecht van Turnhout, nooit werden opgeroepen en justitie haar geloofwaardigheid in deze zaak trachtte terug te winnen door Marcel Vervloesem voor drie nieuwe klachten te vervolgen
- er nooit een onderzoek werd gevoerd naar de schriftelijke verklaring van de door de Antwerpse rechter-voorzitter G. Van Craen geloofwaardig genoemde aanklager waarin staat dat alle aanklagers van Marcel Vervloesem voor hun verhalen en klachten betaald werden
- een van de drie psychiatrische onderzoeken van Marcel Vervloesem (waarbij men vaststelde dat hij vrouwgericht en normaal was) werd uitgevoerd door Dr. Cosyns die voorzitter was van de naar hem genoemde commissie Cosyns die onderzoek moest voeren naar de klachten van de Werkgroep Morkhoven in de zaak Good Engels.
- de commissie Cosyns geen wantoestanden in deze Antwerpse kinderkliniek vaststelde terwijl er in het politierapport sprake is van kinderen met gebroken armen en benen in de isoleercellen waarin zij soms verschillende weken werden opgesloten
- in het politierapport ook sprake is van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed
- deze zaken, zoals de kindermisbruiken in de kinderpornozaak Zandvoort en die van de aanklager van Marcel Vervloesem, tevens in de doofpot werden gestopt en minister Weckx enkel een isoleerreglement liet opstellen dat door geen enkele instelling werd nageleefd

Copie: Amnesty International, Premier Leterme, Nederlandse parlementsleden, Europese parlementsleden, mensenrechtenverenigingen en commissies,

Verspreid mee onze omzendbrief. Dit is een zaak van leven of dood !


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

-----

Foto's: Eergisteren organiseerden enkele nederlandse slachtoffers een actie voor Marcel Vervloesem - 'Blijf met jullie poten af van Marcel Vervloesem. Hij is onze held' en 'Get up for your rights' waren de slogans.

14:32 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (2) | Tags: actie marcel vervloesem |  Facebook |

Commentaren

Nederlandse kamerleden - hoorzitting kinderpornozaak Zandvoort
Nederlandse kamerleden - hoorzitting kinderpornozaak Zandvoort

Hoorzitting kinderpornozaak Zandvoort


Van: Jan Boeykens
Aan: J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl
Cc: kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl
Datum: 22 sep. 2008 11:17
Onderwerp: Hoorzitting kinderpornozaak Zandvoort


Brussel 22.9.2008


Geachte kamerleden,


Betreft: hoorzitting kinderpornozaak Zandvoort


Zoals u weet werd Marcel Vervloesem van onze vereniging een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitgenodigd.

Daarbij kwam ondermeer ter sprake dat de Belgische justitie geen onderzoek voerde in de kinderpornozaak Zandvoort maar wel de nodige tijd vond om Marcel Vervloesem vals te laten beschuldigen en via een echte mediacampagne 10 jaar lang te criminaliseren.

Op de hoorzitting werd ook gesproken over de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het dossier van Marcel Vervloesem en van de 7 cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, die beiden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werden bevestigd.

Kort na de hoorzitting werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte en kanker) in de gevangenis van Turnhout opgesloten. Hij is vandaag aan zijn 19de dorst- en hongerstakingsdag begonnen in de gevangenis van Brugge (sinds een 10-tal dagen drinkt hij weliswaar 4 kopjes kraantjeswater per dag maar, in geval van een hongerstaking is dat verre van voldoende om te overleven).

De Werkgroep Morkhoven beschouwt Marcel Vervloesem als een gewetensgevangene die men, om de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen op de gerechtshoven in de doofpot te kunnen steken, in de gevangenis wil laten overlijden.

Ik heb de indruk dat de Belgische autoriteiten met de opsluiting en het mogelijk overlijden van Marcel Vervloesem tevens willen voorkomen dat de Nederlandse justitie het rapport dat zij thans over de hoorzitting maakt, uitbrengt.

In bijlage zend ik u een afschrift van mijn brief dd. 18.9.2008 aan Marcel Vervloesem.

In afwachting van uw antwoord en rekenende op uw tussenkomst, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

----

Aangetekend, rode antwoordkaart

Brussel, 18.9.2008

Beste Marcel,

We hebben je brieven van 8,10 en 15.9.2008 (2 brieven) goed ontvangen.

We hebben enorm veel problemen met de bezoekaanvraag gehad. Het is alsof men je volledig wil afzonderen.

De aanvraag van dokter Gagliardi dateert bijvoorbeeld al van 26.8.2008. Onze schriftelijke aanvraag aan de directeurs van de gevangenissen in Turnhout en Brugge + justitieminister Vandeurzen (die perfect van je dossier op de hoogte is) dateren ook al van 30.8.2009.
Na 10 dagen kregen we een antwoord waarin stond dat de bezoekregeling zogenaamd veranderd was.
Ook de familie R. kreeg tot nogtoe geen toelating om je te zien en Ingrid die zeer veel om je geeft, was daar werkelijk kapot. Het is een echte foltering voor haar.

Eergisteren hebben Jacqueline en ik een nieuwe aanvraag ingediend. We deden dat per aangetekende brief aan jou gericht. De rode antwoordkaart ontvingen we vandaag door de gevangenisdirectie voor ontvangst getekend, terug.
Normaal gezien zou het nu maar drie dagen mogen duren vooraléér we je mogen bezoeken maar we hebben gezien hoe men ook Ruf aan het lijntje hield. Hopelijk rekken zij het niet tot dat je buiten bewustzijn bent (wat misschien hun bedoeling is).

Zoals ik zei, schreef ik over deze zaak naar de federale ombudsman, de justitieminister enz. maar er is niemand die reageerde.
Minister Onkelinx liet ons gisteren wel iets weten maar dat had niets met het bezoek te maken.

Ik heb gisteren een paar europese parlementsleden en enkele leden van een mensenrechtenorganisatie over uw proces en de behandeling in de gevangenis gesproken. Zij reageerden geschokt.

Ik heb hen ook gesproken over Turnhout dat u bijna dood liet gaan en dat folterpraktijken toepast. Ook die kanker van jou die door de medische dienst van de gevangenis van Turnhout niet werd opgevolgd, kwam ter sprake.
Ik sprak ook over het feit dat je blijkbaar gevaarlijker dan Marc Dutroux wordt geacht terwijl je onterecht veroordeeld bent en Victorreke die je durfde aan te klagen zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en die nu voorzitter is van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.
Ik had het ook over het verbod dat je kreeg om een schrijfmachine in de gevangenis mee te nemen, het blokkeren van je post, de volslagen afzondering in een onverluchte cel waarin dag en nacht een ventilator opstaat, over de overvolle gevangenissen in België, over de schending der mensenrechten door mensen die zwaar ziek zijn en die veroordeeld zijn op basis van valse beschuldigingen + een onvolledig dossier + zonder recht op verdediging op te sluiten, over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, over het feit dat je geld door Turnhout wordt achtergehouden, over de bedoeling om je in leven te houden totdat je een menselijk wrak bent of plotseling overlijdt enzoverder, enzoverder.

Men heeft mij beloofd om er verslag van uit te brengen.

Volgende week ontmoet ik nog twee andere europese parlementsleden die gespecialiseerd zijn in mensenrechten.

Ondertussen gaan onze acties in Nederland, Italië, Frankrijk en België onverminderd verder.

Er werden ook al acties voor de gevangenissen in Turnhout en Brugge, voor het gerechtshof en voor het Koninklijk Paleis gevoerd. Die acties zullen nog uitgebreid worden.

Ruf vroeg mij al herhaaldelijk met een nederlandse onderzoeksjournalist naar de vonnissen en men zou graag een copie hebben van je dossier.

Ik stuur je deze brief aangetekend (en met rode antwoordkaart) op om te vermijden dat ze je deze brief zouden achterhouden.
Ik zend kopie van deze brief ook naar enkele mensen door zodat ik altijd een bewijs heb indien Brugge de slechte gewoonte zou hebben om (gewetens)gevangenen die actie voeren, volledig af te zonderen en te blokkeren.

We vrezen allemaal voor je leven want het is duidelijk dat men door je onterecht op te sluiten, het zwijgen wil opleggen en uit de weg wil ruimen.
Dan kunnen ze de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek vernietigen.

Er is echter heel wat internationale belangstelling voor deze zaak en men zal je eventueel overlijden (diabetische coma, hartstilstand,) helaas niet stil kunnen houden.

Ik heb je schrijven aan Yves vandaag ontvangen en we zullen rekening houden met wat er in je brief staat.

Ik zend je hierbij nog 20 postzegels. Meer postzegels durf ik je niet te zenden want aan de bezoekproblemen heb ik gezien dat zij tot alles in staat zijn.

We blijven werken tot je vrij bent (tenminste als ze je niet vasthouden tot je overleden bent).


Jan

PS. De rode antwoordkaart werd tot op vandaag, 22.9.2008, nog altijd niet ontvangen.

Gepost door: Morkhoven | 22-09-08

Reageren op dit commentaar

Nederlandse Koningin
Nederlandse Koningin
From: robert
To: postbus@kabinetderkoningin.nl
Sent: Saturday, October 04, 2008
Subject: Boek over Nederland voor buitenland inzake Zandvoortse kinderpornozaak en hoge machthebbers die kinderen hebben misbruikt.


----- Original Message -----

Aan Hare Majesteit,

Kan de Koningin onze Robby teruggeven !!!

Dat was de titel die ik als 12 jarige Robby (onverwacht) las in het weekblad Story en dat was gericht aan Uw Moeder.

Maar eerst moet mij van het hart dat ik veel respect heb voor het feit dat U en U familie kan omgaan met het Feit Geleefd te worden .

Daarnaast weet ik dat U mij wel eens of vaker op tv heb gezien, (17 keer bij alle bekende NL,ers ) dus ik wil U hierbij de kans geven te reageren.

Dit omdat ik met een boek bezig ben, (waar veel belangstelling voor is ) dat een andere beeld laat zien van Nederland.
En dat gaat over hogere machthebbers die kinderen misbruiken, en het gebrek aan respect van de overheid als zij slachtoffers maken van mensen die onder macht leven ( U bekend woord, maar ik heb nogmaals respect voor U, maar U heeft altijd de beste zorg gehad, gelukkig maar) maar dat was bij mij niet zo.

Ik ben als jongen misbruikt door Andre Beemster toen werkzaam bij Jeugd en Gezin als Direkteur en hij was ook mijn Voogd.

Aangezien ik geen zin heb alles nu op te typen, kan ik wel zeggen dat ik graag een onderhoud wil hebben met Uwe majesteit.

Robby heeft inmiddels gedaan zonder steun van familie.

1. Oprichting Stichting Schouder aan Schouder
voor mannelijke slachtoffers sexueel misbruikt.

2. Kinderporno aan de kaak gesteld samen met Marcel Vervloesem voor tv progamma 1 vandaag

3. Met verborgen camera kinderpornonetwerk opgerold bij en met medewerking van Peter Jan Rens.

4. Kinderporno in Amstel Hotel aan de kaak gesteld. (geseponeerd omdat er hoge gasten kwamen te logeren ivm het huwelijk van Uw Zoon.)

5. Vermiste minderjarige meisjes opgespoord en overgeleverd aan politie Flevoland.

6. pedofiel aangepakt die meerdere jongens wilde misbruiken, toevallig via mijn pleegmoeder en die was erbij en had respect voor mijn aanpak bij een ontmoeting bij een station.

7. Verzoek ingediend bij schadefonds geweldmisdrijven, daar was ik vroeger erkend geweest ivm met die derekteur voor een bedrag van 3500,gld en dat bleek uit papieren dat men meer adviseren uit te betalen.
Laatst een zaak verloren en wederom in Den Haag, waarom, het is een fonds. pffff

8. Overleven na wraakacties en afluisteren van telefoons, waarbij ze toch faalden toen ze mij wilden aanhouden. Inmiddels ken ik de trucs. ik had iets aan de kaak gesteld met Fonds van PSV.

9. Alles heb ik met een uitkerinkje gedaan en deze maand valt ie netto uit op 61,-(net verhuist van een kamer bij 3 bij 3, ja ik moest er wonen na wraakactie) euro dus ik grijp nu bijna in om alles naar buiten te brengen en dan hebben we het ook over 3 rechters die jongens hebben misbuikt onder hun macht, Zoek die slachtoffers op en beloon ze een keer, daarmee laat Uwe Majesteit zien dat U voor het volk staat.

Vandaar deze bijlage van Marcel, besteed er aandacht aan want ik weet dat er ook een rechter bij betrokken was.

10. Achter gekomen dat ik een doorschuifkind bent geweest door Kinderrechter Ruib, die Yvonne Keuls aan de kaak stelde, hij kende ook goed prive Andre Beemster.

11. Ik tot nu toe heb moeten overleven ondanks dat ik daar niet om gevraagd heb en ik vind dat de overheid nu iets moet doen ivm mijn geleden schade (en nee ik heb geen zin in civiele procedures) en anders breng ik mijn verhaal naar buiten.

12. Want waarom werd de zaak rond die Kinderporno in het Amstel Hotel geseponeerd !!!!!
en wie zetten we daarmee voor schut in het belang van, een Huwelijk van Uw Zoon.
1. De politie agent die de jongen heeft gevonden en zijn leeftijd, minderjarig dus
2. mij die het aan de kaak stelde
3. en het ergste: het VOLK dat word misleidt.

13. Want:

1) jeugd en gezin/justitie heeft gefaald bij opvoeding.
2) De overheid neemt haar verantwoordelijkheid niet op,want een slachtoffer weet niet altijd de weg.
3) ondanks dat ik in de maand Okt nu met 61 euro moet leven zegt meer over Nederland dan over mij !!!!!

Een tip, hier kunt U niet meer onderuit. Ik vind dat U moet ingrijpen in ieder geval met reactie naar Belgie toe, anders krijgt Nederland te maken met namen en bewijzen die ik of een derde onder de aandacht zal brengen en, geloof mij, daar bent U niet blij mee, want ik weet heeeeeeeeeeeeel veel. Zoals de naam C. En ja dat weet de AIVD al.

Het is mijn recht mijn mening te geven in een boek en dat zal ik zeker gaan doen, inmiddels belangstelling genoeg, alleen geeft de Nederlandse Regering toe aan slachtoffers die gemaakt zijn onder hun macht !!!

Ik heb mijn eigenwaarde in ieder geval terug gekregen.

Ik ben een jongen van het volk wat niet tegen onrecht/misbruik kan en daar ben ik trots op, en wat ik doe is beter dan er alleen maar naar te kijken en niks te doen (zoals de Zandvoorste kinderpornozaak).

En nogmaals, laat het beeld van Nederland goed overkomen.

Ik kan evt bemiddellen , maar het liefst heb ik een onderhoud met U, omdat dit mij vertrouwen geeft en ik meer kwijt kan over namen. Daarnaast vind ik het op zijn plaats om U als eerste over bepaalde namen en mijn boek in te lichten, over hoe Nederland met zijn slachtoffers omgaat over nog verdachte zaken.

U kunt contact opnemen als U een gedegen en overwogen antwoord hebt gemaakt,

Robert van de luitgaarden
van neslaan 6
3742 ml Baarn (ja ook dat nog , lage vuursche dan maar valt onder mijn gemeente)

Hoogachtend,
robert van de luitgaarden
0650800932 (al jaren bekend bij politie/justitie/aivd/media,)

Gepost door: Jan Boeykens | 05-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.