23-11-07

Akties isoleercellen - parlementaire vraag V. Anciaux


Van mishandelingen in isoleercellen tot kinderprostitutie

1.isoleercel_separeercel_separette_1

De vzw Werkgroep Morkhoven raakte ondermeer bekend door haar acties rond het opsluiten van kinderen en jongeren in isoleercellen in het Algemeen Kinderziekenhuis Antwerpen (het voormalige AZ Good Engels van de Openbare Dienst voor Maatschappelijk Werk te Antwerpen).
Kinderen en jongeren werden soms maandenlang met een folterend licht of (tijdens de winter) zonder verwarming in een isoleercel opgesloten. Zij moesten zich uitkleden en werden bij het 'onderzoek' dat er op volgde, vaak het slachtoffer van sexuele handelingen. Zij werden soms zwaar mishandeld.
In het Antwerpse kinderziekenhuis en de Belgische psychiatrische zekenhuizen bestond er immers geen enkel reglement dat het opsluiten in isoleercellen moest regelen. Van overheidswege bestond er geen enkele controle. Klachten werden door de Inspectie Gezondheidszorg nauwelijks onderzocht.

De vzw Werkgroep Morkhoven kreeg tijdens haar acties niet alleen tegenwerking van het Antwerpse stadsbestuur maar ook van de gerechtsdiensten. Leden van de Werkgroep werden door inspecteur Marc Ruyters voortdurend uitgenodigd voor een verhoor op het justitiepaleis te Antwerpen en/of ontvingen telefoons van de gerechtelijke politie. Ook de rijkswacht kwam op bezoek.
Op een bepaald moment mocht de vzw Werkgroep Morkhoven van het Antwerpse stadsbestuur nog maar slechts binnen een straal van 300 meter pamfletten uitdelen. Zij werd, op straf van boete, verplicht om de pamfletten die soms wel eens door mensen op straat werden geworpen, op te ruimen. Tenslotte werd er zelfs een pamflettenverbod uitgevaardigd waardoor ook andere aktiegroepen de mond werd gesnoerd.
De Gazet van Antwerpen die jarenlang bleef uitpakken met verhalen waaruit moest blijken dat Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem een 'kindermisbruiker' is, liet toen reeds een artikel publiceren onder de ronkende titels 'Lid van de vzw Werkgroep Morkhoven, aangeklaagd voor zedenfeiten met een minderjarige' en 'De Antwerpse justitie neemt de zaak zeer ernstig'. Van een 'lid' van de vzw Werkgroep Morkhoven was echter geen sprake.
Stadsbestuur en justitie deden alles om de feiten te ontkennen maar besloten uiteindelijk om een 'onafhankelijke onderzoekscommissie' op te richten waarvan de leden echter met de directie van het ziekenhuis verbonden waren.
De onderzoekscommissie werd geleid door Professor-psychiater Cosyns die in 2006 door het parket van Turnhout toevallig werd gecontacteerd om Marcel Vervloesem psychiatrisch te onderzoeken. Cosyns stelde voor om M. Vervloesem een 'spreekverbod met de pers' op te leggen. De befaamde leugendetectortest had immers uitgewezen dat M. Vervloesem de waarheid had gesproken.
De Commissie Cosyns kon toen vanzelfsprekend geen misbruiken en mishandelingen in de isoleercellen vaststellen.

Nadat een delegatie van de vzw Werkgroep Morkhoven door de toenmalige Minister Hugo Weckx (CD&V) voor een gesprek werd uitgenodigd, besloot de minister om een isoleerreglement te laten stellen.
Het isoleerreglement werd door gebrek aan inspectie echter zeer snel omzeild. De directies van de psychiatrische ziekenhuizen argumenteerden dat de naleving van het reglement te veel 'administratieve rompslomp' met zich meebracht. Het opsluiten in een isoleercel werd al spoedig een 'kamerbehandeling' genoemd. Op die manier moest het isoleerreglement niet meer nageleefd worden en onttrok men zich aan een eventuele controle.

Nadien werd een delegatie van de vzw Werkgroep Morkhoven door kabinetsmedewerker Bert De Ruyver, voor een bezoekje aan de pas gebouwde, supermoderne isoleercellen van de psychiatrische afdeling in het Universitair Ziekenhuis te Gent uitgenodigd. De Ruyver gaf de Werkgroep een afschrift van zijn rapport rond isoleercellen dat hij in opdracht van de minister had moeten opstellen. In het rapport stond ondermeer dat er met het isoleerreglement geen rekening werd gehouden.

Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vond dan ook dat de akties rond de isoleercellen moesten verder gezet worden. Hij liet verschillende parlementaire vragen stellen rond het isoleerreglement. Dat was niet naar de zin van de Openbare Dienst voor Maatschappelijk Werk (OCMW) te Antwerpen. Boeykens werd aangeklaagd en door de gerechtelijke politie ondervraagd. Later vernam hij dat de zaak 'verjaard' was.
Het rapport van de federale politie dat zich in het gerechtelijk dossier bevond, bevestigde echter dat jongeren in de kinderkliniek Good Engels inderdaad soms weken- en maandenlang in een isoleercel werden opgesloten. Een aantal jongeren bleek daarbij zo zwaar mishandeld te zijn dat zij arm- en beenbreuken opliepen. Over het platspuiten met haloperidol werd er niet gesproken.
In het rapport kwam ook het overlijden van een vijfjarig kind in een isoleercel ter sprake.

De vzw Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat een aantal jongeren uit Good Engels in het prostitutiemilieu waren terechtgekomen en deelnamen aan sexfuiven. Op die manier kwam de Werkgroep op het spoor van de kinderpornonetwerken te Temse, Madeira en Zandvoort. Terwijl Marcel Vervloesem gedurende bijna 10 jaar lang door allerlei verhalen over 'kindermisbruik' aan de schandpaal werd genageld, werden de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort zelfs niet eens geidentificeerd bij 'gebrek aan middelen'. Justitie deed ook niets om de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten op te sporen.
In tegenstelling tot de belofte van de Turnhoutse procureur Herman Janssens, werd er ook geen onderzoek gevoerd naar de jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort. De rijkswachtbrigade van Geel ontving wel een faxbericht van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) waaruit moest blijken dat de magistraat eigenlijk een man uit Charleroi was. Deze informatie bleek echter onjuist te zijn en het werd duidelijk dat zij bedoeld was om deze kwestie in de doofpot te stoppen.
Ook rond Victor V. die aan de basis lag van de voortdurende verhalen over 'misbruiken en folteringen' door Marcel Vervloesem, blijft het oorverdovend stil. Het Herentalse Sp.a-bestuurslid dat gedurende twee jaren in het OCMW-bestuur van Herentals zetelde (Diensten Jeugdzaken en Justitie) heeft zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan. Kopie van de lijst der processen-verbaals werd in oktober 2006 nog aan procureur-generaal Christine Dekkers van het Hof van Beroep te Antwerpen overhandigd en ook de gemuilkorfde pers kreeg een kopie van de lijst toegestuurd.
Victor V. kwam dank zij Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals en dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur dat hem haar 'volledige vertrouwen' toezegde, op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 te staan. Hij werd met een 200-tal voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt sinds januari 2006 in de Herentalse politieraad.
In 2005 diende de vzw Werkgroep Morkhoven bij het Comité P dat de werking van de politie moet controleren, nog een klacht in omdat de klacht van een minderjarige tegen Victor V. door twee bamboestokjes-specialisten van de Herentalse politie tot een klacht tegen Marcel Vervloesem werd omgetoverd. Het Comité P klasseerde de klacht zonder verder gevolg zodat Marcel Vervloesem, na vrijgepleit te zijn voor de klachten van Victor V. en Compagnie, opnieuw als 'kindermisbruiker' kon worden vervolgd en door de gemuilkorfde pers opnieuw door het slijk kon worden gesleurd.


Vlaamse Raad - Zitting 1989-1990
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 8 JANUARI 1990

H. WECKX GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN
Vraag nr. 3 van 13 november 1989 van de heer V. ANCIAUX
Jongeren met sociale problemen - Behandeling in ziekenhuizen

Naar ik verneem zou het gerecht geregeld en quasi-automatisch jongeren met sociale problemen doorverwijzen naar psychiatrische afdelingen of ziekenhuizen.
Daar zouden ze dan opgesloten worden in isoleercellen, zoals bijvoorbeeld in het Algemeen Kinderziekenhuis (Good Engels) te Antwerpen.

Ik meen dat deze handelwijze totaal onaanvaardbaar is.

Mag ik de geachte Minister het volgende vragen :
1. een onderzoek in te stellen naar de gangbare praktijken in bovengenoemde ziekenhuizen met betrekking tot probleemjongeren ;
2. daar waar isoleercellen bestaan opdracht te geven deze te doen verwijderen ?

Antwoord

In antwoord op zijn schriftelijke vraag nr. 3 van 13 november 1989 betreffende jongeren met sociale problemen en behandeling in ziekenhuizen, heb ik de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

De plaatsing van jongeren met sociale problemen wordt geregeld door de wetgeving inzake de jeugdbescherming. Opname van jongeren met psychiatrische problemen (o.m. wegens ernstige gedragsstoornissen) is geregeld door het koninklijk besluit van 29 maart 1977 op de kinderpsychiatrische diensten.

Op zijn vraag een onderzoek in te stellen naar de gangbare praktijk in psychiatrische afdelingen of ziekenhuizen met betrekking tot probleem-jongeren, kan ik hem antwoorden, dat er naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Algemeen Kinderziekenhuis Antwerpen (het voormalige AZ Good Engels), een medisch-psychiatrische onderzoekscommissie ingesteld werd. Hierin zetelen ambtenaren-neuropsychiaters van mijn departement.

In het kader van deze Commissie, onder leiding van een Hoogleraar psychiatrie, worden meerdere deskundigen gehoord. Op basis van hun bevindingen zal ik niet nalaten, zo nodig, de noodzakelijke maatregelen te treffen met betrekking tot het gebruik van de afzonderingskamers voor jeugdigen met gedragsstoornissen.

Het verwijderen van de afzonderingskamers, wat zijn tweede vraag was, is niet mogelijk, aangezien het bestaan ervan wettelijk verplicht is (KB d.d. 29 maart 1977, houdende aanvulling van het KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd).

- http://www.google.be/search?hl=nl&q=Good+Engels+isoleercellen&btnG=Google+zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Benoemingen+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Politieraad+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=proces+marcel+vervloesem&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14 UUR - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

werkgroep_morkhoven@hotmail.com

12:44 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Journalisten die uit hun nek lullen Journalisten die uit hun nek lullen
Journalisten lullen dikwijls zomaar wat uit hun nek omdat ze voor justitie werken of hun eigen persoonlijke mening willen verkondigen.

Margriet Oostveen van het NRC Handelsblad (Nederland) schreef bijvoorbeeld dat de VZW Werkgroep Morkhoven onthulde dat in het Antwerpse ziekenhuis Good Engels kinderen mishandeld werden door onder meer een langdurige opsluiting in isoleercellen.

En zij voegt eraan toe: 'Justitie stelde een onderzoek in, maar er werd nooit iets over wantoestanden gevonden'.

-----------------------

Belgische pressiegroep speurt naar kinderporno
'Morkhoven gebruikt onorthodoxe methoden'


De Belgische Werkgroep Morkhoven maakte wereldnieuws door gevonden banden met kinderporno door te spelen aan de Nederlandse televisie. De werkgroep zou een groot netwerk op het spoor zijn, met vertakkingen in Zandvoort. Maar Morkhoven zelf is ook niet onomstreden.

Door onze redacteur MARGRIET OOSTVEEN


MORKHOVEN, 20 JULI. Niet lang na middernacht is Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven net weer thuis. De woordvoerder van de pressiegroep tegen kinderporno schreeuwt het door de telefoon: ,,Ze hebben ons nu werkelijk gelijk moeten geven!''

De inval van de Nederlandse rechercheurs en de Belgische Rijkswacht, even na zevenen gisteravond in Vervloesems woning in Morkhoven, heeft volgens hem niets opgeleverd. Kon ook niet: ,,Al het materiaal en alle dossiers zijn al op een geheim adres ondergebracht.'' De huiszoeking was oppervlakkig, zegt Vervloesem. De computer die deze avond bij een tweede huiszoeking in beslag werd genomen, in de Antwerpse woning van de werkgroep-voorzitter Jan Boeykens, is ook alweer geretourneerd. Volgens Vervloesem hadden de Nederlandse rechercheurs zich verontschuldigd met de woorden: ,,Wij konden niet anders dan een inval doen, toen jullie gezegd hadden dat jullie ons het kinderporno-materiaal niet wilden overdragen.''

De hele avond zijn Vervloesem en Boeykens door de Nederlandse rechercheurs verhoord. Vervloesem noemt het liever ,,een zeer correcte behandeling'' waarbij ,,we een drankje kregen en de verstandhoudingen flink zijn verbeterd''.

Zó verbeterd, dat Vervloesem vandaag gráág een groot deel van de collectie met ten minste tienduizend afbeeldingen met kinderporno die zijn werkgroep te pakken kreeg aan de Nederlandse politie zou hebben overgedragen. Maar voorzitter Boeykens zal op maandagmorgen zeggen: ,,Prima behandeling? Daar geloof ik niets van. Ikzelf en een derde lid van de werkgroep zijn tot twee uur vannacht verhoord.'' Hij noemt dit een ,,enorme stommiteit'' van de Nederlandse politie, ,,zeer, zeer spijtig''. De werkgroep heeft daarom besloten zijn collectie toch níet ter beschikking van de Nederlandse justitie te stellen.

Vorige week was het aanbod ook al eens gedaan en weer ingetrokken. Aanleiding was toen het bericht dat Vervloesem een strafblad wegens zedendelicten en afpersing zou hebben. Hij ontkent dit, en volgens hem ziet justitie in Nederland nu ook in dat die beschuldigingen ,,quatsch'' zijn. ,,De heren van het kinderpornonetwerk kunnen zich gaan vasthouden!'' Vervloesem heeft gisteravond ,,na een beleefd verzoek daartoe'' een verklaring afgelegd. Over hoe hij de kinderporno te pakken kreeg uit het bezit van Gerry Ulrich, de inwoner van Zandvoort die eind juni vermoord is gevonden in Italië. Ulrichs vriend en vermoedelijke zakenpartner Robby van der P. (22) zit nu in Pisa in de cel op verdenking van moord. Morkhoven verkreeg kort voor Ulrichs dood en ook daarna een fors deel van diens collectie kinderporno. Tientallen diskettes, cd-roms en videobanden, waarvan de werkgroep een deel doorspeelde aan de actualiteitenrubriek NOVA. Sinds NOVA vorige week beelden uit de vondst uitzond, is de werkgroep wereldnieuws.

Half Europa heeft al bij Vervloesem op de stoep gestaan, zegt zijn overbuurvrouw zondagmiddag. ,,Ik kan wel een kraampje neerzetten hier en patatten verkopen.'' Een uurtje later zullen de verslaggevers van de Duitse krant Bild en de Waalse televisiezender RTBF aanbellen. Het huis moet de hele middag door de Rijkswacht in de gaten zijn gehouden - de inval begon rond half acht 's avonds, toen alle pers verdwenen was. Deze krant had een afspraak om vier uur zondagmiddag, bij hem thuis. Een kalm straatje met een rijtje nieuwbouwhuizen en veel groen. Er wordt niet open gedaan. Eerst aanbellen, dan opbellen. Vervloesems antwoordapparaat met een raadselachtige boodschap: Aan de afdeling onderzoek van de werkgroep. Code blauw. Code blauw. Een kwartiertje later komt Vervloesem toch gewoon de straat in rijden. Wat 'code blauw' is wil hij niet zeggen. ,,Behalve dat er voor maandag belángrijke operaties gepland staan.'' Pas 's nachts, aan de telefoon, zal hij zeggen dat zij overigens via ,,een contact'' al om drie uur 's middags van de geplande inval op de hoogte waren. Vandaar dat 'blauw'.

Aan de keukentafel zit 's middags een kluitje vrienden van Vervloesem met vermoeide gezichten te zwijgen. Tussen het dressoir met een collectie madonna's-met-kind en de televisie valt een enorme poster op van 'Luc Steeno', Vlaams charmezanger. Daarvan is mevrouw Vervloesem fan, verklaart de 'secretaris' van de werkgroep Morkhoven. Deze heeft een forse driemaster op zijn arm laten tatoeëren. Hij wijst hij naar een keukenmuur, waar ook een Luc Steeno-barometer hangt. Mevrouw Vervloesem is er niet. ,,Die raakt een beetje overstuur van de drukte.''

Zijn Marcel Vervloesem en de overige twintig leden van zijn werkgroep deerniswekkend, delinquent of briljant? Vervloesem, die arbeidsongeschikt is, oogt zoals hij (luid) praat: groots en meeslepend. Voorzitter Jan Boeykens is met zijn kalme voorkomen en grijze baard het andere uiterste.

Belgische verslaggevers die eerder met hen te maken hadden zeggen het niet meer te weten. ,,Ze hebben onorthodoxe methoden'', zegt een van hen. ,,Vervloesem verstuurt rustig een foto van zichzelf als dertienjarige om daarmee een pedofiel te pakken.'' Maar ook: ,,Wie zich hier met netwerken in kinderporno bezig houdt, wordt door de Belgische justitie al snel voor gek verklaard.''

De Belgische media zijn sceptisch over de werkgroep, sinds deze hen eind jaren tachtig een canard bezorgde. De werkgroep zette zich toen in voor het lot van psychiatrische patiënten en had onthuld dat in het Antwerpse ziekenhuis Good Engels kinderen zouden zijn mishandeld, onder meer door langdurige opsluiting in isoleercellen. Justitie stelde een onderzoek in, maar er werd nooit iets over wantoestanden gevonden.

Nog twijfelachtiger werd het imago van de groep in België toen in 1990 de man werd aangehouden die ten tijde van de zaak-Good Engels het woord had gevoerd op een persconferentie van de werkgroep. Deze man, die zich toen had beklaagd over het feit dat hij geen pleegvader van een van de kinderen in het ziekenhuis mocht worden, werd nu beschuldigd van het plegen van zedendelicten met minderjarigen. Onder meer met een kind dat hem eerder als pleegkind was toevertrouwd. Vervloesem ontkent nu dat de man ooit actief lid van de werkgroep was.

Maar de recentste kritiek ging over Vervloesem zelf. Zedendelicten, afpersing. Zelf ontkent hij alles, op misschien die aanranding van een vrouw in Turnhout na. Maar dat was ,,privé'', zei hij in het Algemeen Dagblad . Justitie in België doet geen mededelingen.

De afpersing blijkt een slepende zaak te zijn geweest. In 1992 had Vervloesem ontdekt dat in een fotostudio in Utrecht kinderporno werd gemaakt. Via een negentienjarige jongen kwam hij in het bezit van deze foto's. Daarna zou hij de fotograaf, een man uit het Belgische Temse, hebben gezegd dat deze ruim zesduizend gulden zou moeten betalen. Of Vervloesem zou naar de politie gaan. De fotograaf deed aangifte, Vervloesem werd tot twee jaar veroordeeld. Maar op 5 februari 1997 meldt het persbureau Belga in een minuscuul berichtje: ,,Na zes jaar procedures heeft het Hof van Beroep de werkgroep Morkhoven van alle beschuldigingen vrijgesproken. Eén van de leden was aangeklaagd wegens oplichting. (...)''

Logisch dat de Belgische justitie hem daarop probeerde te pakken, zegt Vervloesem nu. Alles draaide om zijn dossier over het zogenoemde Temse-netwerk van kindermisbruik, waar genoemde fotograaf deel van uitmaakte. In België zouden jongens zijn geronseld om in Amsterdam in pornofilms te spelen. Vervloesem gaf zijn dossier met bewijsmateriaal hierover in 1992 aan de Belgische justitie. Tot november vorig jaar is er niets mee gedaan. Toen heeft de groep Morkhoven samen met NOVA een videoband opgespoord, waarop is te zien hoe op Madeira Norbert de R. uit Temse met de Nederlander Robert van der N. een vijftiental jongens met geld probeert te lokken. Beiden maken volgens de werkgroep Morkhoven deel uit van het Temse-netwerk.

Pas na de uitzending waarin NOVA deze band uitzond, kondigde de toenmalige Belgische minister van Justitie De Clerck een grootschalig onderzoek aan. Samen met de Nederlandse, Duitse en Portugese politie. ,,Alles uit het Temse-dossier van Vervloesem bleek achteraf te kloppen'', zegt een Belgische journalist nu. Vervloesem voelt zich intussen miskend. Waarom maakt hij nu bijvoorbeeld openbaar dat hij over tientallen adressen van Gerry Ulrichs afnemers van kinderporno beschikt? Toch niet om ze de kans te geven al hun porno weg te gooien voordat de politie komt? Vervloesem: ,,Wat moet ik dán!? Als ik het aan justitie geef gebeurt er toch jarenlang niks mee? Nu komt de zaak minstens aan het rollen!'' Na de dood van Gerry Ulrich, zegt Vervloesem, heeft diens schoonzuster de werkgroep adresstrookjes en postbusnumers laten bezorgen. ,,Die lagen in zijn vijf auto's.'' Later heeft de stiefvader van Ulrichs vermeende moordenaar Robby van der P. de werkgroep diens organizer bezorgd. Daarin staan volgens Vervloesem vijf namen die horen bij het Temse-netwerk.

Gerry Ulrich heeft de werkgroep de eerste diskettes met kinderporno evenwel zelf overhandigd, zegt Vervloesem. Ze hadden elkaar leren kennen bij de opnames van een nog niet uitgezonden interview van de Waalse televisiezender RTBF met Robby van der P. Van der P. zou vertellen dat hij vijf jaar geleden bij de ontvoering van de toen twaalfjarige Manuel Schadwald aanwezig is geweest, de jongen uit Berlijn die sindsdien wordt vermist. Ook Schadwald zou in het Temse-netwerk zijn beland.

Begin juni spraken ze elkaar weer. Ulrich had redenen om naar de groep Morkhoven te stappen, zegt Vervloesem. Hij zei aan kanker te lijden, en naar schatting nog maar een jaar te leven te hebben. Daarnaast zou hij bang zijn geweest, wetend dat de groep Morkhoven hem als handelaar in kinderporno had getraceerd. Dus overhandigde Ulrich Vervloesem op 11 juni de eerste diskettes, video's en cd-roms. Op 19 juni, zegt Vervloesem, volgde de eerste ontmoeting met de schoonzuster van Ulrich en een ander familielid, in een wegrestaurant. De familie zei zich zorgen om Ulrich te maken. ,,Zij zeiden dat ze al een jaar wisten dat het om kinderporno ging, dat de politie in Zandvoort dat ook wist maar dat er niks gebeurde.'' Na Ulrichs dood, zegt Vervloesem, vragen zijn familieleden hem mee te gaan naar het Zandvoortse appartement. ,,Toen we daar kwamen waren de scharnieren van de deur al geforceerd.'' Op het moment dat de politie komt kijken omdat iemand een melding van inbraak heeft gedaan, zegt Vervloesem alweer buiten te hebben gestaan. En de overige diskettes met kinderporno die nu in zijn bezit zijn? ,,Die komen uit het flatje van Robby van der P. in Zandvoort.'' Robby van der P. was schandknaap sinds zijn twaalfde. Maar hij was inmiddels ook getrouwd. Zijn echtgenote, zegt Vervloesem, heeft hem na Ulrichs dood gevraagd de kinderporno uit de woning te komen ophalen. De vrouw is daarna volgens Vervloesem door de werkgroep naar een schuiladres gebracht.

Vervloesem: ,,Ulrich en ik zijn voor zijn dood heel vrienschappelijk met elkaar omgegaan. Je moet ze niet onder druk zetten. Je moet aardig zijn, anders kieperen ze je zo weer buiten.'' Ulrich is vrij plotseling met Robby van der P. op reis gegaan. Op 17 juni belt hij Vervloesem vanuit de Pyreneeën, zegt deze, om te vertellen dat onder de vloer van zijn Zandvoortse appartement nog meer kinderporno ligt. ,,Daarna vroeg hij ons iedere dag contact op te nemen omdat hij bang was dat Robby van der P. iets vermoedde over zijn loslippigheid'', zegt Vervloesem. ,,Maar wij hebben hem vanaf dat moment tot zijn dood niet meer kunnen bereiken.''

Jacht op porno

Burgerinitiatieven tegen kinderporno die informatie voor de politie achterhouden zijn in Amerika geen onbekend verschijnsel. Voormalig FBI-agent John Rabun heeft in zijn werk voor het Center for Missing and Exploited Children regelmatig te maken met 'digitale burgerwachten' die op eigen initiatief op zoek gaan naar kinderporno en pedofielen op Internet. Het Center for Missing and Exploited Children is een non-gouvernementele organisatie die in opdracht van het Amerikaanse congres samen met de FBI vermiste kinderen en kinderpornonetwerken opspoort. Rabuns ervaringen met dergelijke burgerinitiatieven, waarvan er in de Verenigde Staten ongeveer tien actief zijn (onder meer American Guardian, Cyber Angels en Pedowatch genaamd), zijn niet erg positief. Op zijn verzoeken kinderporno aan het Center for Missing and Exploited Children te geven wordt doorgaans niet gerageerd. Rabun: ,,Deze groepen lijken vooral 'het systeem' te willen bekritiseren in plaats van de justitiële autoriteiten te helpen hun werk beter te doen.''

Het geval van de Belgische werkgroep Morkhoven, die bekend heeft gemaakt over de namen van de klanten van het kinderpornonetwerk Apollo te beschikken en weigert kinderpornografisch materiaal aan de politie te overhandigen, noemt Rabun ,,vreselijk''. ,,Het is onethisch om de verdachten via de pers te waarschuwen. Zo komt het politie-onderzoek in gevaar'', aldus Rabun. ,,In de Verenigde Staten zouden ze vervolgd worden voor het in het bezit hebben van kinderporno.'' Volgens Rabun ontstaan particuliere initiatieven tegen kinderporno voornamelijk uit een gevoel van onvrede. ,,Als burgers het gevoel hebben dat politie en justitie te weinig doen om kinderen te beschermen.''

Don Ellis van de American Guardians, een particulier initiatief dat probeert om de verspreiding van kinderporno via Internet tegen te gaan, zegt bewust niet met het Center for Missing and Exploited Children samen te werken. ,,Zij hebben een andere mening over homoseksualiteit dan wij.’’ Volgens Ellis is het de schuld van homoseksuele mannen dat kinderen worden misbruikt. Hij is ook van mening dat lesbische vrouwen statistisch gezien elf keer vaker aan seks met dieren doen dan heteroseksuelen en dat homoseksuele mannen notoire drugsgebruikers zijn.

De American Guardians vinden het belangrijker dat kinderporno van het Internet verdwijnt dan dat kinderpornografen juridisch worden vervolgd. Ellis beweert dat de Guardians ervoor gezorgd hebben dat ruim 3700 websites met kinderporno geblokkeerd zijn. Rabun van het Center for Missing and Exploited Children noemt het cijfer ,,oncontroleerbaar''.

NRC Webpagina's
20 JULI 1998

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/07/20/Med/02.html

Gepost door: Jef Aerts | 23-11-07

Reageren op dit commentaar

Bericht 'Sarah' Sarah Nieuwsbrief 6 extra nummer?
Van: Sarah Beweging (sarahbeweging@skynet.be)
Verzonden: zondag 2 december 2007

Sarah Nieuwsbrief 6 O P R O E P


Deze oproep is niet bestemd voor al wie in de loop van de laatste weken of maanden van 2007 een vrijwillige steunbijdrage betaalde voor onze beweging.

Onze Sarah Beweging is al meer dan tien jaar de grootste gestructureerde ongebonden vereniging in Vlaanderen/België die zich specifiek bekommert om het psychosociaal welzijn van mensen in problemen met geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, zonder belangenvermenging met de sector en/of met psychofarmaceutische firma’s. Wij streven naar een mentaliteitsverandering in deze sector en in onze maatschappij.

Hoe we dat doen kan u (beknopt) lezen op onze website www.sarahbeweging.net

De meesten onder u kennen onze werking voldoende maar als u toch nog vragen hebt, kan u ons vlot bereiken via e-mail sarahbeweging@skynet.be of voor Oost-en West-Vlaanderen ook op mhouthaeve@gmail.com

Wie niet over internet beschikt kan ons altijd bellen of schrijven voor meer informatie: Kloosterstraat 159, 1700 Dilbeek, tel 02 466 48 50. Voor O- en W.-Vlaanderen tel 056 40 16 86.

Wij ontvangen geen subsidies of steun van de overheid. Al wat we doen met onze Sarah Beweging wordt bekostigd door de vrijwillige bijdragen van onze trouwe leden, medewerkers en sympathisanten en vanuit ons persoonlijk vermogen.

Daarom vragen we u onze Sarah beweging niet te vergeten in deze Kerst- en Nieuwjaarsperiode: indien u in de laatste weken of maanden van 2007 nog geen vrijwillige steunbijdrage overmaakte (wij checken dit snel op jouw telefoontje of mail), dan vragen wij u dit nu zo spoedig mogelijk te doen op rekening nummer 776-5960833-86 van Sarah Beweging - Dilbeek (vroeger bedroeg het ‘normale’ lidgeld 19 euro/jaar, nu volledig vrij)

Deze Extra Nieuwsbrief gaat naar vroegere leden en oud-leden, maar daarnaast ook naar enkele duizenden waarschijnlijk geïnteresseerde personen die ons in de voorbije jaren contacteerden of van wie we het adres via hun vrienden of kennissen doorgekregen hebben.

Wij wensen u allen een tijd van vrede en vreugde.


Jan Vanhaelen
Mieke Houthaeve

Woordvoerders Sarah bewegingZend deze Nieuwsbrief aub door aan zoveel mogelijk van uw vrienden en kennissen.

Wij zenden u deze nieuwsbrief omdat u lid is of was bij ons, ons vroeger contacteerde, wij uw e-mailadres via uw vrienden binnenkregen of uw adres vonden via een website en u voor onze werking mogelijk belangstelling kan hebben. Wij maken geen gebruik van uw adres voor commerciële doeleinden en zenden uw adres onder geen beding aan anderen door.
U kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief door dit te vragen via een mailtje aan : sarahbeweging@skynet.be .Info Nachtwandelingen (nieuw en uniek initiatief in Vlaanderen):

http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/nachtwandeling.htmlEerstvolgende ontmoetingsactiviteit in Brussel :

http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/kerstwandeling.html

Gepost door: Yves | 14-12-07

Reageren op dit commentaar

mijn dochter wordt nog mishandeld in de instelling wordt in de holding gelegt en daarna in de isoleercel gezet,is dat nog normaal dat de kinderen die ook nog onder de ots staan en ook nog door de kinderrechter de william schrikker voogd toegewezen wordt en die laat het ook toe wandt wsg voogd vind het goed dat de kinderen mishandeld wordt wandt je moet het wetten dat de kinderen die in de instelling woonden of in de leefgroep woonden zijn niet veilig wandt mijn dochter is in de leefgroep in 2012 juni seksueel misbruik door een medebewonner was toen 13 jaar ik heb ook in de telegraaf gestaan en ik heb commissie samson heb ik ook in geschakeld en heb de gezondheid inspectie in geschakeld maar die doet ook nicks ik heb aangifte gedaan en de zedepolitie heeft het stop gezet omdat voogd wsg liegde tegen de zede politie wandt zei zij dat mijn dochter niet met de zede politie wou pratten maar het was anders om mijn dochter mag van wsg voogd niet met de politie pratten dus is het stop gezet omdat de zedepolitie het niet geloofde wat mijn dochter zei dat zei niet met de zedepolitie mog pratten is dan dan normaal dat hun zo met het kind om gaan en ook dat mijn dochter de prikpil moest gaan hallen tegen haar wil arts wist het ook dat mijn dochter de prikpil niet wou en nog kreeg mijn dochter de prikpil ik heb gezegt tegen wsg voogd van wie is het de lichaam van jouw of van mijn dochter voogd zei van jouwn dochter ik zei wie mag dan over haar eigen lichaam beslissen dus mag mijn dochter over haar lichaam beslissen nee voogd dat doen wij wandtwij kijken in het belang van het kind ik zei oh is dat zo wandt als het zo is dan was mijn dochter niet seksueel misbruik dan had jijvoogd wsg en de leefgroep naar veilgheid gekeken maar dat is niet zo en dan durf julie nog te zegen dat jullie niet 24 uur op de kinderen kunnen letten ,en nu is mijn dochter overplaats naar de instelling en daar wordt mijn dochter in de isoleercel gezet wordt en ook in de holding gelegt wordt en dat moet dan in het belang van het kind zijn dat de kinderen die onder de ots staat en ook nog in de instelling woonden mishandeld worden door de beleiding die in de instelling werken en ook zijn de kinderen die ergens anders woonden ook niet veilig wandt die worden ook nog seksueek misbruik of door een medebewonner het maakt nicks uit wie het doet jullie wsg voog wsg en de instelling kunnen de kinderen niet aan het is mijn mening je moet eens wetten wat de kinderen die onder de ots staan en wsg voogd heeft die nicks doet voor de kinderen wandt voogd wsg kijk toe wat met de kinderen gebeurt is dat dan normaal dat de kinderen zo mishandeld wordt en ook nog seksueel misbruik wordt en niemand doet er nioks aan wandt moeder kan nicks doen omdat moeder geen ouderlijk gezag meer heeft wandt dat heeft nu voogd wsg maar moeder blijf gewoon door gaan tot het verranderd dat mijn dochter niet meer mishandeld wordt in de instelling en ook dat de kinderen ook mijn dochter veilig heid woonden niet meer seksueel misbruik zo lang blijf ik moeder door gaan

Gepost door: moederkevanx | 05-08-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.