20-09-07

Werkgroep Morkhoven - Koningshuis


Werkgroep Morkhoven schreef regelmatig naar Koningshuis

fetch

De Werkgroep Morkhoven schreef regelmatig naar het Belgische Koningshuis in verband met de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort maar na 10 jaar zijn de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort nog altijd niet geidentificeerd. Het gerecht van Turnhout dat wel voldoende tijd had om Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem te vervolgen, deed ook niets om de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de Zandvoort-zaak op te sporen. De Turnhoutse procureur Herman Janssens beloofde enkele jaren geleden in een interview met het Laatste Nieuws om een onderzoek te laten voeren naar de Franse jeugdmagistraat die op één van de cd-roms staat maar van dat onderzoek zal er waarschijnlijk ook niets in huis zijn gekomen...

Intussen blijft het muisstil rond het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem dank zij de steun van de commerciële nieuwszender VTM en enkele Vlaamse kranten kon organiseren. Alhoewel Marcel Vervloesem, nadat men hem tevergeefs had trachten te psychiatriseren, voor de klachten van Victor V. en zijn aanhang werd vrijgesproken, wil de Werkgroep Morkhoven dat er een onderzoek komt naar de 30 processen-verbaals waarin staat hoe Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

15:41 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Aan Zijne Majesteit de Koning
Brussel, 2 april 2006

Aan Zijne Majesteit de Koning
Koningshuis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kinderpornobestrijding en dysfunctie bij het parket van Turnhout in het onderzoek van het kinderpornonetwerk Zandvoort

Een paar jaar geleden maakte ik U onder mijn mandaat als lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en in het kader van onze aktie ter bestrijding van de kinderpornohandel, bijzonder schokkend kinderpornomateriaal over.

Als Koning was u bijzonder geschokt over de beelden en de mishandelingen waarvan weerloze kinderen het slachtoffer waren.

U ontbood de toenmalige Minister van Justitie, de heer Tony Van Parys op uw kabinet om uw afkeuring over de manier waarop de kinderen gefolterd en mishandeld werden, uit te drukken en een diepgaand onderzoek te eisen naar de daders en de producenten van het materiaal.

In Uw brief aan de Werkgroep Morkhoven gaf U uitdrukking van Uw grote bezorgdheid en U deelde mede dat U aan de Minister van Justitie 'vastberaden zou vragen dat geen spoor zou verwaarloosd worden over het drama en over al de verwikkelingen'.

U zou er bij 'alle betrokken ministers op aandringen dat alle middelen worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen'.

Ondanks Uw bezorgdheid Sire, stellen wij vast dat het parket van Turnhout onder supervisie van de Procureur-Generaal te Antwerpen, uw boodschap al jarenlang negeert en ieder middel hanteert om elke kritiek dewelke geuit wordt op het beschamend en gebrekkig onderzoek rond de kinderporno-cd-roms, de mond te snoeren.

Het Parket van Turnhout voert sinds de overhandiging van het materiaal aan U, Sire, een schrikbewind tegen de personen die aan U, alsmede de Justitie, het materiaal voor onderzoek overhandigden.

De Turnhoutse subsituut, Procureur Peter Vander Flaas, wenst een gevangenisstraf voor de persoon die de moed had om U, Sire, en Procureur Bourlet in het bezit te stellen van dit materiaal en waarover U Uw grootste bezorgdheid liet blijken.

Procureur Vander Flaas negeert daarbij de opdracht dewelke U aan Justitie en de betrokken ministers gaf.

Gelukkig stellen wij vast dat in ons land de Procureur des Konings van Neufchâteau, de heer Bourlet, publiekelijk in zijn brieven aan zijn ambtsgenoot te Turnhout schreef dat ' zijn ambt geenszins de vervolging wenste van de heer Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de overhandiging van het materiaal aan zijn diensten' en dit omdat het materiaal 'te belangrijk' was.

Sire, het is bijzonder schokkend dat we nu in vertrouwelijke politierapporten moeten lezen dat 'onze Belgische politiediensten niet in staat zijn om het materiaal te onderzoeken omdat het te omvangrijk is en omdat onze politiediensten geen middelen hebben en onvoldoende personeel hebben'.

Op die wijze, Sire, worden de 100.000 kinderen die volgens het politierapport op de cd-roms voorkomen, aan hun lot overgelaten en krijgen de vele daders die op de cd-roms te zien zijn een vrijgeleide om verder te gaan terwijl de aanbrenger van het materiaal in de gevangenis zou moeten worden opgesloten.

Dank zij de goedkeurende houding van de Antwerpse Procureur-Generaal inzake de tekortkomingen van het Turnhoutse parket in dit dossier, dreigen uw woorden en voornemens inzake de aanpak van de kinderpornohandel en de bestrijding ervan, op niets uit te draaien.

Door de houding van het Turnhoutse parket gaan ook de producenten van deze verwerpelijke kinderpornohandel vrij uit en hebben zij gedurende de voorbije jaren waarschijnlijk tienduizenden nieuwe slachtoffers kunnen maken.

Uit onze ervaring blijkt dat het geen enkele zin heeft om over deze problematiek briefwisseling te voeren met de Antwerpse Procureur-Generaal omdat deze niet geinteresseerd is in Uw wensen en het lot van de honderdduizend kinderen op de cd-roms Zandvoort.

Mogen wij U vragen, Sire, Uw brief indachtig, dat aan deze zaak het nodige zal worden gedaan ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-----------------

Ik ontving geen antwoord.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-09-07

Reageren op dit commentaar

Kinderporno Koning

Interview met Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven


We publiceerden enkele weken geleden een tekst getiteld 'De cd-roms van de Koning - Cederoms met kinderpornografie van de Belgische Koning rotten al jarenlang weg op het Hof van Beroep te Antwerpen'.
Hoever staat het nu met dit dossier ?

- Marcel Vervloesem (MV): Er is heel wat geheimzinnigheid rond dit dossier. Ik deed een paar maanden geleden navraag bij de Procureur des Konings te Antwerpen. Ik vermeldde het dossiernummer en vroeg hoe het met het onderzoek stond.
De Procureur des Konings antwoordde mij dat het dossiernummer hetwelke ik had opgegeven 'onvoldoende was om het dossier te vinden'.
Ik vond dat bijzonder vreemd. Daarom stuurde ik de gerechtelijke documenten met het dossiernummer terug naar de Procureur des Konings.
Ik kreeg plotseling geen antwoord meer. Men bleek mij plotseling vergeten te zijn. Toen ik na verschillende weken nog altijd geen antwoord had, heb ik een aangetekende brief gestuurd aan de Procureur met de vraag waarom men mij niet meer antwoordde.
Een week later kreeg ik dan onverwachts toch een brief van de Procureur des Konings. Ik dacht bij mezelf: 'jongen nu gaan we het weten'!
Toen ik de brief las, merkte ik dat de Procureur des Konings in mei 1999 het ganse dossier aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt. De Procureur kon me niet laten weten onder welk dossiernummer het dossier aldaar was ondergebracht.

Hoe kan dan nu ?

- MV: Tja, dat vroeg ik mij ook af. Omdat ik nog steeds geen antwoord had op mijn vraag hoever het met het onderzoek in dit dossier stond, heb ik dan maar een brief gestuurd naar de procureur-generaal te Antwerpen. Op die brief kreeg ik geen antwoord.
Een drietal weken later heb ik dan een tweede brief aan de procureur-generaal gestuurd. Ook op die brief kwam er geen antwoord.
Ik heb tenslotte een aangetekende brief gestuurd aan de procureur-generaal maar ook op deze brief kwam geen antwoord.

En dan ?

- MV: Weet u het soms ? Ik stel vast dat ik al zes brieven schreef aan de Antwerpse magistratuur en dat we nog steeds geen stap verder staan.

Wat ga je nu doen ?

- MV: Ik heb me nu met een klacht tot de Hoge Raad van Justitie gewend en heb ook een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman omdat ik van mening ben dat je als burger minstens het recht moet hebben om geinformeerd te worden over de stand van je dossier en de beslissing dewelke men daarin genomen heeft. Je zal toch begrijpen dat wanneer je acht jaren lang niets van justitie verneemt in verband met je dossier, je verplicht bent om zelf te informeren.

Gaat het hier om het dossier omtrent de cd-roms kinderporno die aan de Koning en de minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) werden gegeven ?

- MV: Jazeker.
Toen de cd-roms aan het Koningshuis werden overhandigd werd de minister van justitie (Van Parys dus) door de Koning met deze zaak belast.
Men schakelde dan de procureur-generaal van Antwerpen in. De zaak stierf toen een stille dood.

Ben je nooit op het idee gekomen om bij Van Parys te informeren ?

- MV: Jawel, maar je mag als burger toch verwachten, zeker nadat de Koning in de media verkondigde dat 'alles tot op het bot onderzocht moest worden', een procureur-generaal die woorden toch niet in de wind zou slaan. In feite zou je van een minister van justitie toch mogen verwachten dat hij zijn dossier opvolgt.

Van Parys is natuurlijk maar gedurende korte tijd minister van Justitie geweest. Misschien heeft het daarmee te maken.

- MV: Dat is onzin. Een minister blijft verantwoordelijk voor zijn dossiers en het zou trouwens wat al te gemakkelijk zijn om zo je eigen verantwoordelijkheden te ontlopen. Er bestaat ook nog zoiets als een overgave van dossiers bij een regeringswisseling. En vergeet niet dat iemand als Tony Van Parys toch zowat als de justitiespecialist binnen de CD&V wordt beschouwd.
Ik denk eerder dat zowel de procureur-generaal als Tony Van Parys gehoopt hebben dat deze zaak snel zou vergeten worden. Dat verklaart misschien ook waarom de brieven nu niet kunnen beantwoord worden.

Heb je justitieminister Onkelinx (PS) nooit over deze zaak gecontacteerd ?

- MV: Nee, waarom zou ik ? Mijn ervaring met het kabinet van justitieminister Onkelinx leerde mij immers dat de administratie daar niet werkt.

De vzw Werkgroep Morkhoven overhandigde ook een copie van de cd-roms kinderporno aan het Europees Parlement. Hoe is de zaak daar verlopen ?

- MV: Het Europese Parlement heeft goed werk geleverd. Het vroeg metéén een gerechtelijk onderzoek bij de procureur te Brussel. De Brusselse procureur gaf de zaak aan het parket van Turnhout. De gerechtelijke politie van Turnhout nam mij metéén een verhoor af en was bereid om de zaak te onderzoeken. Ze vroegen ons of we bereid waren om internetadressen en gegevens door te geven voor hun onderzoek. Wij hebben daar metéén in toegestemd.

En verder ?

- MV: Je gaat het niet geloven. Terwijl wij volop bezig waren om al de opgevraagde gegevens bij elkaar te brengen, kregen wij een brief in de bus afkomstig van het parket te Turnhout met de melding dat men ons 'gerechtelijk ging vervolgen voor de overdracht van de kinderpornocd-roms Zandvoort aan het gerecht te Turnhout'.
Het is onbegrijpelijk dat net op het ogenblik dat het Europees Parlement en de gerechtelijke politie de gegevens opvroegen, het parket van Turnhout een dergelijk bericht zendt. Het heeft metéén het vertrouwen tussen hen en de Werkgroep Morkhoven teniet gedaan.
Er is dus van het Europese onderzoek naar de cd-roms niets meer terecht gekomen. Aan het Europees Parlement lieten ze weten dat we 'niet wensten mee te werken'. Zo was de Belgische justitie ervan verzekerd dat de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers op de cd-roms met rust zouden worden gelaten.

Heb je nog sindsdien nog iets vernomen van het Europees Parlement ?

- MV: Jawel maar daarover kan ik nog niets zeggen. De toekomst zal uitwijzen welke rol bepaalde magistraten hebben gespeeld om geen klaarheid te moeten brengen in de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort en aanverwanten waarvoor deze magistraten mij een spreekverbod met de pers oplegden.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html

--------------------

Wie wil reageren op dit bericht kan dit ofwel hier ofwel op het volgende adres:
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Tel + Fax: 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Marcel | 23-10-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.